Structuurvisie

De resultaten van de peiling over de Structuurvisie zijn bekend. Deze peiling is uitgezet bij het Digipanel. Maar ook andere geïnteresseerden konden deelnemen aan de peiling.

De volledige vragenlijst van deze peiling is gebaseerd op de vragen en de antwoordmogelijkheden zoals deze geschetst zijn in de koersnotitie ‘Gemeentebrede Structuurvisie, de kwaliteiten en dilemma’s van Deventer’ (pdf, 7 MB).

Bij de vertaling van de resultaten van het panel naar de Deventer bevolking is enige voorzichtigheid geboden:

  • Het digipanel is een digitaal instrument, Deventenaren zonder internet of met weinig digitale vaardigheden kunnen niet deelnemen aan dit panel.
  • Deventenaren die zich betrokken voelen bij de stad zijn eerder geneigd panellid te worden dan andere Deventenaren.
  • Het digipanel bestaat uit relatief veel hoger opgeleiden.

Resultaten

  • Een meerderheid (60%) is van mening dat niet elke woning toekomstbestendig hoeft te zijn, als je binnen de wijk of het dorp maar kunt doorverhuizen in een andere levensfase.
  • Een ruime meerderheid (77%) is van mening dat de gemeente actief met de leegstaande panden aan de slag moet.
  • Deventer moet kiezen voor kleinschaligheid. Een historische binnenstad en groene omgeving zijn daarvoor voldoende basis. Dit zal een bescheiden ontwikkeling inhouden met mogelijk krimp. Althans, dit is de mening van een ruime meerderheid (77%) van de respondenten.
  • Volgens de deelnemers aan de peiling (55%) moeten, om het landschap zo min mogelijk te belasten, vooral familiebedrijven de ruimte krijgen in het buitengebied.
  • De helft van de respondenten geeft aan dat Deventer op het gebied van duurzaamheid zoveel mogelijk moet proberen te bereiken, maar vooral zuinig moet zijn met het Deventer landschap. Een iets kleinere groep (41%) geeft expliciet aan het belangrijk te vinden om duurzame energie op te wekken en dat er in de gemeente meer ruimte hiervoor moet komen.
  • Uit de keuze tussen investeren in OV/fiets of aanleg van wegen, is de gemiddelde score van alle respondenten een 3,2 op een schaal van 1 t/m 5. Dit houdt in dat de gemeente de investering nagenoeg gelijk zou moeten verdelen.
  • Op de vraag wat de rol is van de gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen antwoordt tweederde dat de gemeente samen moet werken met burgers en bedrijven. Samen worden er afspraken gemaakt en iedereen moet rekening houden met anderen in de samenleving.

Bent u benieuwd naar alle resultaten? Download de Peiling Structuurvisie (pdf, 574 KB).

Wat gebeurt er met de resultaten

De structuurvisie beschrijft het ruimtelijk perspectief voor Deventer voor de middellange termijn en bouwt voort op de koers die eerder is uitgezet. In 2013 zijn de eerste stappen gezet in het traject voor een nieuwe gemeentebrede structuurvisie. In de koersnotitie ’Gemeentebrede Structuurvisie, de kwaliteiten en dilemma’s van Deventer’ (juni 2013, pdf, 7 MB) is een kenschets en de vaste koers van Deventer opgenomen, tezamen met dilemma’s die richting geven aan de nieuwe gemeentebrede structuurvisie. Deze dilemma’s zijn besproken met de gemeenteraad en professionals.

De resultaten van deze peiling worden tezamen met de opbrengsten van de gemeenteraad en de professionals meegenomen in de uitwerking van de Gemeentebrede Structuurvisie.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Peiling Structuurvisie 572,8 KB
Spring naar begin van Bijlage-overzicht